Archiv pro měsíc: Leden 2020

Pozvánka na členskou schůzi 19. května 2016 v 16 hodin

P O Z V Á N K A

Představenstvo Zemědělského družstva se sídlem v Bolaticích s v o l á v á

Č L E N S K O U S C H U Z I

která se koná ve č t v r t e k 19. května 2016 v 16 hodin

v banketce KD v Bohuslavicích

Program:

1. Zahájení, seznámení s programem, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva představenstva o činnosti družstva, stavu členské základny a hospodaření za rok 2015
3. Zpráva kontrolní komise a návrh na řešení ztráty.
4. Diskuse
5. Usnesení a závěr

V případě, že se jednání nemůžete zúčastnit, je možnost p o v ě ř i t zastupováním svého zástupce ( člena družstva ) písemně přiloženým tiskopisem ( plná moc ).

Člen družstva má právo seznámit se s podklady k jednotlivým záležitostem programu v pracovní dny od 8 do 12 hod v sídle družstva, ve středisku Moravec, Dolní Benešov.

Tato pozvánka na členskou schůzi se současně uveřejňuje na internetových stránkách družstva umístěných na adrese www.opavice.cz. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou všem členům družstva.

V Bolaticích dne 3. 5. 2016

Pavel Richter

předseda družstva

ZD Bolatice – pozvánka 2016

ZD Bolatice – plná moc k zastupování

Pozvánka na valnou hromadu Opavice a.s. 8.6.2017

P O Z V Á N K A

Správní rada akciové společnosti

Opavice a. s.

se sídlem Dolní Benešov, Moravec 293, PSČ 747 22, IČ 25375245

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 8. června 2017 v 16,00 hod.

 

v banketní místnosti restaurace Štika, na adrese Opavská 513 Dolní Benešov

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Přednesení výroční zprávy správní rady společnosti, zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přednesení návrhu na rozdělení zisku, přednesení zprávy auditora,
 4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku
 5. Závěr

 

Akcionář – fyzická osoba – se při prezentaci prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas). Osoba přítomná za akcionáře – právnickou osobu – se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku akcionáře, písemnou plnou mocí (není-li zapsána v obchodním rejstříku jako statutární orgán akcionáře s oprávněním jednat samostatně) a platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické i právnické osoby- se vedle shora uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem a platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nesmí být člen správní rady Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření správní rady

Vyjádření správní rady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Na valné hromadě bude zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu správní radou pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

 

Vyjádření správní rady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Zástupce správní rady a statutární ředitel společnosti přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2016 a výhled roku 2017.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 1.749.497,11 Kč tak, že celá částka nerozděleného zisku se určuje k převedení zisku na účet nerozděleného zisku

 

Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 a dále zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou přílohou této pozvánky a současně jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v provozovně společnosti na adrese Moravec 293, Dolní Benešov, v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Správní rada společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Správní rada společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh převod části zisku na účet nerozděleného zisku za přiměřený.

 

V Dolním Benešově dne 3. 5. 2017

 

Ing. Oldřich Fojtík

statutární ředitel

Přílohy . Řádná účetní závěrka za rok 2016 zde

Zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Pozvánka na valnou hromadu 8.6.2017

P O Z V Á N K A

Správní rada akciové společnosti

Opavice a. s.

se sídlem Dolní Benešov, Moravec 293, PSČ 747 22, IČ 25375245

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 8. června 2017 v 16,00 hod.v banketní místnosti restaurace Štika, na adrese Opavská 513 Dolní Benešov

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Přednesení výroční zprávy správní rady společnosti, zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přednesení návrhu na rozdělení zisku, přednesení zprávy auditora,
 4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku
 5. Závěr

Akcionář – fyzická osoba – se při prezentaci prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas). Osoba přítomná za akcionáře – právnickou osobu – se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku akcionáře, písemnou plnou mocí (není-li zapsána v obchodním rejstříku jako statutární orgán akcionáře s oprávněním jednat samostatně) a platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické i právnické osoby- se vedle shora uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem a platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nesmí být člen správní rady Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření správní rady

Vyjádření správní rady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Na valné hromadě bude zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu správní radou pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

Vyjádření správní rady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Zástupce správní rady a statutární ředitel společnosti přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2016 a výhled roku 2017.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 1.749.497,11 Kč tak, že celá částka nerozděleného zisku se určuje k převedení zisku na účet nerozděleného zisku

Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 a dále zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou přílohou této pozvánky a současně jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v provozovně společnosti na adrese Moravec 293, Dolní Benešov, v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Správní rada společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Správní rada společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh převod části zisku na účet nerozděleného zisku za přiměřený.

V Dolním Benešově dne 3. 5. 2017

Ing. Oldřich Fojtík

statutární ředitel

 

Přílohy .

– Řádná účetní závěrka za rok 2016 Výkaz zisku a ztráty – druhové členění 2016 Plný rozsah Rozvaha 2016 Plný rozsah

– Zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku – k pozvánce 2017

 

Pozvánka na členskou schůzi zemědělského družstva 15.6.2017

Zemědělské družstvo se sídlem v Bolaticích, Moravec 293, 747 22 Dolní Benešov

P O Z V Á N K A

Představenstvo Zemědělského družstva se sídlem v Bolaticích s v o l á v á

Č L E N S K O U S C H U Z I

která se koná ve č t v r t e k 15. Června 2017 v 16 hodin

v banketní místnosti kulturního domu v restaurace Štika, Dolní Benešov, na adrese Opavská 513 Dolní Benešov

Program:

 1. Zahájení, seznámení s programem, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva představenstva o činnosti družstva, stavu členské základny a hospodaření za rok 2016
 3. Zpráva kontrolní komise a návrh na řešení ztráty.
 4. Volba členů představenstva a kontrolní komise
 5. Diskuse
 6. Usnesení a závěr

V případě, že se jednání nemůžete zúčastnit, je možnost p o v ě ř i t zastupováním svého zástupce ( člena družstva ) písemně přiloženým tiskopisem ( plná moc ).

Člen družstva má právo seznámit se s podklady k jednotlivým záležitostem programu v pracovní dny od 8 do 12 hod v sídle družstva, ve středisku Moravec, Dolní Benešov.

Tato pozvánka na členskou schůzi se současně uveřejňuje na internetových stránkách družstva umístěných na adrese www.opavice.cz. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou všem členům družstva.

V Bolaticích dne 29.5.2016

Pavel Richter

předseda družstva

 

Plná moc

………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení

…………………………………………………………………………….………………….

, rodné číslo, bydliště zmocnitele (člena)

Já, níže podepsaný člen družstva zmocňuji tímto touto plnou mocí p.

 

Jméno a příjmení zmocněnce – zástupce …………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………….

rodné číslo adresa bydliště

 

aby mne v plném rozsahu práv a povinností člena družstva zastupoval na členské schůzi Zemědělského družstva se sídlem v Bolaticích, která se koná ve čtvrtek 15.6.2017 v 16,00 hod. v restauraci Štika Dolní Benešov, aby všechna má práva člena družstva na této členské schůzi vykonával(a) a uplatňoval(a). Tato plná moc je udělena bez omezení, avšak pouze pro výkon práv a povinností člena na shora uvedené členské schůzi.

 

V ………………………….. dne ………………………..

 

………………………………………..

vlastnoruční podpis

 

 

 

 

 

Shora uvedenou plnou moc v plném rozsahu přijímám.

 

 

V ………………………………dne …………………..

 

…………………………………….

 

 

 

vlastnoruční podpis

 

 

 

Výdej obilí za nájemné

Opavice a.s. oznamuje všem vlastníkům půdy, se kterými má uzavřenou nájemní smlouvu, že výdej obilí za nájemné se uskuteční na posklizňové lince v Zábřehu

 • ve čtvrtek 21.9.2017 v době od 12,00 hodin do 17,00 hodin
 • v pátek 22.9.2017 v době od 9,00 hodin do 17,00 hodin
 • v sobotu 23.9.2017 v době od 8,00 hodin do 12,00 hodin.

 

 • Pro ostatní informace můžete volat na tel. 553 666 400
 • Pokud Vám tento termín nevyhovuje, bude se v době od 5.10.2017 do 7.10.2017 ve stejném čase vydávat obilí na posklizňové lince v Píšti.

Výdej obilí za nájemné

Opavice a.s. oznamuje všem vlastníkům půdy, se kterými má uzavřenou nájemní smlouvu, že výdej obilí za nájemné se uskuteční na posklizňové lince v Zábřehu

 • ve čtvrtek 21.9.2017 v době od 12,00 hodin do 17,00 hodin
 • v pátek 22.9.2017 v době od 9,00 hodin do 17,00 hodin
 • v sobotu 23.9.2017 v době od 8,00 hodin do 12,00 hodin.

 

 • Pro ostatní informace můžete volat na tel. 553 666 400
 • Pokud Vám tento termín nevyhovuje, bude se v době od 5.10.2017 do 7.10.2017 ve stejném čase vydávat obilí na posklizňové lince v Píšti.