Archiv autora: admin

Brigáda

Akciová společnost Opavice hledá brigádníky na trhání plevele v cukrové řepě a to od 3.července .2023. Zájemci o brigádu hlaste se prosím na tel. 553666400 nebo 777660169 anebo přímo v sídle firmy na adrese Moravec 293, 747 22 Dolní Benešov , v době od 8,00 do 15,00 hodin u paní Lellkové nebo Motykové , která Vám sdělí podrobnosti.

Nástup na brigádu 3.7.2023 v 7,00 hodin na Moravci, kopačky sebou !

Nájemní smlouvy

OPAVICE a.s., se sídlem
Moravec 293, 747 22 Dolní Benešov

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1083

Moravec 31.8.2020

Věc:

Opavice a.s. oznamuje všem vlastníkům půdy, se kterými má uzavřenou nájemní smlouvu, že výdej obilí za nájemné se uskuteční na posklizňové lince v Zábřehu
– ve čtvrtek 17.9.2020 v době od 12,00 hodin do 17,00 hodin
– v pátek 18.9.2020 v době od 9,00 hodin do 17,00 hodin
– v sobotu 19.9.2020 v době od 8,00 hodin do 11,00 hodin

a na posklizňové lince v Píšti :
– ve čtvrtek 24.9.2020 v době od 12,00 hodin do 17,00 hodin
– v pátek 25.9.2020 v době od 9,00 hodin do 17,00 hodin
– v sobotu 26.9.2020 v době od 8,00 hodin do 11,00 hodin

Zároveň oznamujeme všem občanům, že pokud mají zájem o koupi krmné pšenice, mohou si tuto koupit v tomtéž termínu na posklizňové lince v Píšti a Zábřehu, za cenu 500,- Kč za 1q.

Pro ostatní informace můžete volat na tel. 553 666 400

Fojtíková Kristina
Úsek správy majetku

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude konat dne 25. června 2020 v 16,00 hod.

P O Z V Á N K A
Správní rada akciové společnosti Opavice a. s.
se sídlem Moravec 293, 747 22 Dolní Benešov, IČ 25375245
s v o l á v á
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat dne 25. června 2020 v 16,00 hod.

v zasedací místnosti v sídle společnosti , na adrese Moravec 293, 747 22 Dolní Benešov

Pořad jednání:
1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Přednesení výroční zprávy správní rady společnosti, zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přednesení návrhu na rozdělení zisku, přednesení zprávy auditora,
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Určení auditora pro rok 2020
6. Závěr

Akcionář – fyzická osoba – se při prezentaci prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas). Osoba přítomná za akcionáře – právnickou osobu – se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku akcionáře, písemnou plnou mocí (není-li zapsána v obchodním rejstříku jako statutární orgán akcionáře s oprávněním jednat samostatně) a platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické i právnické osoby- se vedle shora uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem a platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nesmí být člen správní rady Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření správní rady

Vyjádření správní rady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady
Na valné hromadě bude zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu správní radou pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

Vyjádření správní rady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady
Zástupce správní rady a statutární ředitel společnosti přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2019 a výhled roku 2020.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 6.110.641,85 Kč tak, celá částka nerozděleného zisku se určuje k převedení zisku na účet nerozděleného zisku

Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady
Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 a dále zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou přílohou této pozvánky a současně jsou spolu se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami akcionářům k dispozici k nahlédnutí v provozovně společnosti na adrese Moravec 293, Dolní Benešov, v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Správní rada společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Správní rada společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh převod části zisku na účet nerozděleného zisku za přiměřený.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady
Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za účetní období roku 2020 společnost Jadrníčková – AUDIT s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 561, IČ 04325222

Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady
V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti určí auditora pro provedení auditu. Správní rada navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

V Dolním Benešově dne 21. 5. 2020
Ing. Oldřich Fojtík, statutární ředitel

Vyroční zprava 2019
výroční zpráva a zpráva o propojených osobách
Výkaz zisku a ztráty – druhové členění, 2019 Plný rozsah – Opavice a.s
Rozvaha, 2019 Plný rozsah – Opavice a.s

Pozvánka na členskou schůzi 19. května 2016 v 16 hodin

P O Z V Á N K A

Představenstvo Zemědělského družstva se sídlem v Bolaticích s v o l á v á

Č L E N S K O U S C H U Z I

která se koná ve č t v r t e k 19. května 2016 v 16 hodin

v banketce KD v Bohuslavicích

Program:

1. Zahájení, seznámení s programem, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva představenstva o činnosti družstva, stavu členské základny a hospodaření za rok 2015
3. Zpráva kontrolní komise a návrh na řešení ztráty.
4. Diskuse
5. Usnesení a závěr

V případě, že se jednání nemůžete zúčastnit, je možnost p o v ě ř i t zastupováním svého zástupce ( člena družstva ) písemně přiloženým tiskopisem ( plná moc ).

Člen družstva má právo seznámit se s podklady k jednotlivým záležitostem programu v pracovní dny od 8 do 12 hod v sídle družstva, ve středisku Moravec, Dolní Benešov.

Tato pozvánka na členskou schůzi se současně uveřejňuje na internetových stránkách družstva umístěných na adrese www.opavice.cz. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou všem členům družstva.

V Bolaticích dne 3. 5. 2016

Pavel Richter

předseda družstva

ZD Bolatice – pozvánka 2016

ZD Bolatice – plná moc k zastupování

Pozvánka na valnou hromadu Opavice a.s. 8.6.2017

P O Z V Á N K A

Správní rada akciové společnosti

Opavice a. s.

se sídlem Dolní Benešov, Moravec 293, PSČ 747 22, IČ 25375245

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 8. června 2017 v 16,00 hod.

 

v banketní místnosti restaurace Štika, na adrese Opavská 513 Dolní Benešov

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Přednesení výroční zprávy správní rady společnosti, zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přednesení návrhu na rozdělení zisku, přednesení zprávy auditora,
  4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku
  5. Závěr

 

Akcionář – fyzická osoba – se při prezentaci prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas). Osoba přítomná za akcionáře – právnickou osobu – se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku akcionáře, písemnou plnou mocí (není-li zapsána v obchodním rejstříku jako statutární orgán akcionáře s oprávněním jednat samostatně) a platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické i právnické osoby- se vedle shora uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem a platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nesmí být člen správní rady Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření správní rady

Vyjádření správní rady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Na valné hromadě bude zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu správní radou pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

 

Vyjádření správní rady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Zástupce správní rady a statutární ředitel společnosti přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2016 a výhled roku 2017.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 1.749.497,11 Kč tak, že celá částka nerozděleného zisku se určuje k převedení zisku na účet nerozděleného zisku

 

Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 a dále zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou přílohou této pozvánky a současně jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v provozovně společnosti na adrese Moravec 293, Dolní Benešov, v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Správní rada společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Správní rada společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh převod části zisku na účet nerozděleného zisku za přiměřený.

 

V Dolním Benešově dne 3. 5. 2017

 

Ing. Oldřich Fojtík

statutární ředitel

Přílohy . Řádná účetní závěrka za rok 2016 zde

Zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku