Pozvánka na členskou schůzi zemědělského družstva 15.6.2017

Zemědělské družstvo se sídlem v Bolaticích, Moravec 293, 747 22 Dolní Benešov

P O Z V Á N K A

Představenstvo Zemědělského družstva se sídlem v Bolaticích s v o l á v á

Č L E N S K O U S C H U Z I

která se koná ve č t v r t e k 15. Června 2017 v 16 hodin

v banketní místnosti kulturního domu v restaurace Štika, Dolní Benešov, na adrese Opavská 513 Dolní Benešov

Program:

  1. Zahájení, seznámení s programem, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
  2. Zpráva představenstva o činnosti družstva, stavu členské základny a hospodaření za rok 2016
  3. Zpráva kontrolní komise a návrh na řešení ztráty.
  4. Volba členů představenstva a kontrolní komise
  5. Diskuse
  6. Usnesení a závěr

V případě, že se jednání nemůžete zúčastnit, je možnost p o v ě ř i t zastupováním svého zástupce ( člena družstva ) písemně přiloženým tiskopisem ( plná moc ).

Člen družstva má právo seznámit se s podklady k jednotlivým záležitostem programu v pracovní dny od 8 do 12 hod v sídle družstva, ve středisku Moravec, Dolní Benešov.

Tato pozvánka na členskou schůzi se současně uveřejňuje na internetových stránkách družstva umístěných na adrese www.opavice.cz. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou všem členům družstva.

V Bolaticích dne 29.5.2016

Pavel Richter

předseda družstva

 

Plná moc

………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení

…………………………………………………………………………….………………….

, rodné číslo, bydliště zmocnitele (člena)

Já, níže podepsaný člen družstva zmocňuji tímto touto plnou mocí p.

 

Jméno a příjmení zmocněnce – zástupce …………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………….

rodné číslo adresa bydliště

 

aby mne v plném rozsahu práv a povinností člena družstva zastupoval na členské schůzi Zemědělského družstva se sídlem v Bolaticích, která se koná ve čtvrtek 15.6.2017 v 16,00 hod. v restauraci Štika Dolní Benešov, aby všechna má práva člena družstva na této členské schůzi vykonával(a) a uplatňoval(a). Tato plná moc je udělena bez omezení, avšak pouze pro výkon práv a povinností člena na shora uvedené členské schůzi.

 

V ………………………….. dne ………………………..

 

………………………………………..

vlastnoruční podpis

 

 

 

 

 

Shora uvedenou plnou moc v plném rozsahu přijímám.

 

 

V ………………………………dne …………………..

 

…………………………………….

 

 

 

vlastnoruční podpis