Pozvánka na valnou hromadu 8.6.2017

P O Z V Á N K A

Správní rada akciové společnosti

Opavice a. s.

se sídlem Dolní Benešov, Moravec 293, PSČ 747 22, IČ 25375245

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 8. června 2017 v 16,00 hod.v banketní místnosti restaurace Štika, na adrese Opavská 513 Dolní Benešov

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Přednesení výroční zprávy správní rady společnosti, zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přednesení návrhu na rozdělení zisku, přednesení zprávy auditora,
  4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku
  5. Závěr

Akcionář – fyzická osoba – se při prezentaci prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas). Osoba přítomná za akcionáře – právnickou osobu – se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku akcionáře, písemnou plnou mocí (není-li zapsána v obchodním rejstříku jako statutární orgán akcionáře s oprávněním jednat samostatně) a platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické i právnické osoby- se vedle shora uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem a platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nesmí být člen správní rady Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření správní rady

Vyjádření správní rady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Na valné hromadě bude zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu správní radou pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

Vyjádření správní rady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Zástupce správní rady a statutární ředitel společnosti přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2016 a výhled roku 2017.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 1.749.497,11 Kč tak, že celá částka nerozděleného zisku se určuje k převedení zisku na účet nerozděleného zisku

Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 a dále zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou přílohou této pozvánky a současně jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v provozovně společnosti na adrese Moravec 293, Dolní Benešov, v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Správní rada společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Správní rada společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh převod části zisku na účet nerozděleného zisku za přiměřený.

V Dolním Benešově dne 3. 5. 2017

Ing. Oldřich Fojtík

statutární ředitel

 

Přílohy .

– Řádná účetní závěrka za rok 2016 Výkaz zisku a ztráty – druhové členění 2016 Plný rozsah Rozvaha 2016 Plný rozsah

– Zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku – k pozvánce 2017