Výdej obilí za nájemné

 

Opavice a.s. oznamuje všem vlastníkům půdy, se kterými má uzavřenou nájemní smlouvu,   že výdej obilí  za nájemné  se  uskuteční na posklizňové lince v Zábřehu

 • ve čtvrtek 12.9.2019 v době od 12,00 hodin do 17,00 hodin
 • v pátek       13.9.2019 v době od 9,00 hodin do 17,00 hodin
 • v sobotu     14.9.2019   v době od 8,00 hodin do 11,00 hodin.  

 

 • Pro ostatní informace můžete volat na tel. 553 666 400 .
 • Pokud Vám tento termín nevyhovuje, bude se v době od 19.9.2019 do 21.9.2019 ve stejném čase   vydávat obilí na posklizňové lince v Píšti.  

 

Opavice a.s. oznamuje všem vlastníkům půdy, se kterými má uzavřenou nájemní smlouvu,   že výdej obilí  za nájemné  se  uskuteční na posklizňové lince v Zábřehu

 • ve čtvrtek 13.9.2018 v době od 12,00 hodin do 17,00 hodin
 • v pátek     14.9.2018 v době od 9,00 hodin do 17,00 hodin
 • v sobotu    15.9.2018 v době od 8,00 hodin do 12,00 hodin.  

 

 • Pro ostatní informace můžete volat na tel. 553 666 400
 • Pokud Vám tento termín nevyhovuje, bude se v době od 20.9.2018 do 22.9.2018 ve stejném čase  vydávat obilí na posklizňové lince v Píšti.
 •  

Výdej obilí za nájemné

Opavice a.s. oznamuje všem vlastníkům půdy, se kterými má uzavřenou nájemní smlouvu,   že výdej obilí  za nájemné  se  uskuteční na posklizňové lince v Zábřehu

 • ve čtvrtek 21.9.2017 v době od 12,00 hodin do 17,00 hodin
 • v pátek     22.9.2017 v době od 9,00 hodin do 17,00 hodin
 • v sobotu    23.9.2017 v době od 8,00 hodin do 12,00 hodin.  

 

 • Pro ostatní informace můžete volat na tel. 553 666 400
 • Pokud Vám tento termín nevyhovuje, bude se v době od 5.10.2017 do 7.10.2017 ve stejném čase  vydávat obilí na posklizňové lince v Píšti.
 •  

Pozvánka na členskou schůzi zemědělského družstva 15.6.2017

Zemědělské družstvo se sídlem v Bolaticích, Moravec 293, 747 22 Dolní Benešov

                                              P O Z V Á N K A

Představenstvo Zemědělského družstva se sídlem v Bolaticích s v o l á v á

                                     Č L E N S K O U   S C H U Z I

která se koná ve  č t v r t e k   15. Června  2017 v 16 hodin

v banketní místnosti kulturního domu v restaurace Štika, Dolní Benešov, na adrese Opavská 513 Dolní Benešov

Program:

 1. Zahájení, seznámení s programem, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva představenstva o činnosti družstva, stavu členské základny a hospodaření za rok 2016
 3. Zpráva kontrolní komise a návrh na řešení ztráty.
 4. Volba členů představenstva a kontrolní komise
 5. Diskuse
 6. Usnesení a závěr

V případě, že se jednání nemůžete zúčastnit, je možnost   p o v ě ř i t   zastupováním svého zástupce ( člena družstva ) písemně přiloženým tiskopisem ( plná moc ).

Člen družstva má právo seznámit se s podklady k jednotlivým záležitostem programu v pracovní dny od 8 do 12 hod v sídle družstva, ve středisku Moravec, Dolní Benešov.

Tato pozvánka na členskou schůzi se současně uveřejňuje na internetových stránkách družstva umístěných na adrese www.opavice.cz.  Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou všem členům družstva.

V Bolaticích dne 29.5.2016

Pavel Richter

předseda družstva

 

                                        Plná moc

………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení

…………………………………………………………………………….………………….

, rodné číslo, bydliště zmocnitele (člena)

Já, níže podepsaný člen družstva zmocňuji tímto touto plnou mocí p.

 

Jméno a příjmení zmocněnce – zástupce …………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………….

 rodné číslo                                            adresa bydliště

 

aby mne v plném  rozsahu práv a povinností člena družstva  zastupoval na  členské schůzi Zemědělského družstva se sídlem v Bolaticích, která se koná ve čtvrtek 15.6.2017    v 16,00 hod. v restauraci Štika Dolní Benešov, aby všechna má práva  člena družstva na této  členské schůzi vykonával(a) a uplatňoval(a). Tato plná moc  je udělena bez omezení, avšak pouze pro  výkon práv a povinností  člena  na shora uvedené členské schůzi.

 

V ………………………….. dne ………………………..

 

………………………………………..

vlastnoruční podpis

 

 

 

 

 

Shora uvedenou plnou moc v plném rozsahu přijímám.

 

 

V ………………………………dne …………………..

 

…………………………………….

 

 

 

vlastnoruční podpis