Pozvánka na členskou schůzi 19. května 2016 v 16 hodin

P O Z V Á N K A

Představenstvo Zemědělského družstva se sídlem v Bolaticích s v o l á v á

Č L E N S K O U S C H U Z I

která se koná ve č t v r t e k 19. května 2016 v 16 hodin

v banketce KD v Bohuslavicích

Program:

1. Zahájení, seznámení s programem, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva představenstva o činnosti družstva, stavu členské základny a hospodaření za rok 2015
3. Zpráva kontrolní komise a návrh na řešení ztráty.
4. Diskuse
5. Usnesení a závěr

V případě, že se jednání nemůžete zúčastnit, je možnost p o v ě ř i t zastupováním svého zástupce ( člena družstva ) písemně přiloženým tiskopisem ( plná moc ).

Člen družstva má právo seznámit se s podklady k jednotlivým záležitostem programu v pracovní dny od 8 do 12 hod v sídle družstva, ve středisku Moravec, Dolní Benešov.

Tato pozvánka na členskou schůzi se současně uveřejňuje na internetových stránkách družstva umístěných na adrese www.opavice.cz. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou všem členům družstva.

V Bolaticích dne 3. 5. 2016

Pavel Richter

předseda družstva

ZD Bolatice – pozvánka 2016

ZD Bolatice – plná moc k zastupování