Archiv rubriky: Uncategorized

Výdej obilí za nájemné

Opavice a.s. oznamuje všem vlastníkům půdy, se kterými má uzavřenou nájemní smlouvu, že výdej obilí za nájemné se uskuteční na posklizňové lince v Zábřehu

  • ve čtvrtek 12.9.2019 v době od 12,00 hodin do 17,00 hodin
  • v pátek 13.9.2019 v době od 9,00 hodin do 17,00 hodin
  • v sobotu 14.9.2019 v době od 8,00 hodin do 11,00 hodin.

 

  • Pro ostatní informace můžete volat na tel. 553 666 400 .
  • Pokud Vám tento termín nevyhovuje, bude se v době od 19.9.2019 do 21.9.2019 ve stejném čase vydávat obilí na posklizňové lince v Píšti.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu – 12. května 2016

P O Z V Á N K A

Správní rada akciové společnosti

Opavice a. s.

se sídlem Bolatice, Mírová 17, PSČ 747 23, IČ 25375245

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 12. května 2016 v 16,00 hod.

v banketní místnosti kulturního domu v Bohuslavicích, Opavská ulice

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Přednesení výroční zprávy správní rady společnosti, zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přednesení návrhu na rozdělení zisku, přednesení zprávy auditora,
  4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015, rozhodnutí o rozdělení zisku
  5. Závěr

Akcionář – fyzická osoba – se při prezentaci prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas). Osoba přítomná za akcionáře – právnickou osobu – se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku akcionáře, písemnou plnou mocí (není-li zapsána v obchodním rejstříku jako statutární orgán akcionáře s oprávněním jednat samostatně) a platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické i právnické osoby- se vedle shora uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem a platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nesmí být člen správní rady Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření správní rady

Vyjádření správní rady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Na valné hromadě bude zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu správní radou pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

Vyjádření správní rady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Zástupce správní rady a statutární ředitel společnosti přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2015 a výhled roku 2016.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 1.975.637,05 Kč tak, že celá částka nerozděleného zisku se určuje k převedení zisku na účet nerozděleného zisku

Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015 a dále zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou přílohou této pozvánky a současně jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách společnosti – http://www.opavice.cz/, nebo v provozovně společnosti na adrese Moravec 293, Dolní Benešov, v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Správní rada společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Správní rada společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh převod části zisku na účet nerozděleného zisku za přiměřený.

V Dolním Benešově dne 6. 4. 2016

Ing. Oldřich Fojtík

statutární ředitel

 

Přílohy:

Pozvánka – VH 2016 OPAVICE – pozvánka

Řádná účetní závěrka za rok 2015 – Opavice 2015 přílohaUZ Rozvaha 2015 Výkaz zisku a ztráty – druhové členění 2015

Zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku – k pozvánce